अखिल भारतीय शिक्षा समागम (दिनाँक-२९ जुलाई २०२३ प्रातः १० बजे) :सीधा प्रसारण